EP26 - 12 Charts สำคัญที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูล

Storytelling with Data เป็นหนังสือที่ดีมาก หาซื้อได้ที่ร้านหนังสือภาษาอังกฤษ Kino หรือ Asiabooks มีหมดเลย

เรื่องการใช้สี Mrs.Cole แนะนำว่าเราควรพยายามเลี่ยงสีแดง กับสีเขียว เพราะว่า 10% ของประชากรโลก (รวมถึงในไทยด้วย) เป็นโรคตาบอดสี โดยเรามีโอกาสเจอผู้ชายเป็นโรคนี้มากกว่าผู้หญิงอีกด้วย

ฉะนั้นเค้าเลยแนะนำให้เราเปลี่ยนไปใช้คู่สีอื่นแทนเวลาทำ Charts เช่น เทาอ่อน-น้ำเงิน เป็นต้น

Complete and Continue